1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az oktatas.szoftver.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Trans-Europe Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Torockó u. 4. mfsz. 1.
Levelezési cím: 1026 Budapest, Torockó u. 4. mfsz. 1.
Üzlethelyiség címe: 1026 Budapest, Torockó u. 4. mfsz. 1.
Cégjegyzékszám: 0109162155
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10696172-2-41
Közösségi adószám: HU10696172
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10104105-56019646-00000001
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +3613920700

3. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon a Szolgáltató e-learning kurzusokat értékesít a Felhasználóknak.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

 A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
 

4.2. Szerzői jogok

 A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! Ennek a kíréslete jogi eljárás indítását teheti szükségeség a Szolgáltató részéről.

A honlapon található oktatóanyagok csak személyes használatra engedélyezettek, ezeket továbbéretékesíteni, vagy ezen anyagokat saját oktatóanyagok készítése céljából másolni szigorúan tilos! A honlapon található oktatóanyagokat különös tekintettel a videóanyagokra csak valós ideű megtekintéssel (streaming) jogosul a Felhasználó megtekinteni, nem töltheti le semmilyen adathordozóra a saját eszközeire.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

Az adott kurzus megrendelése a kurzus linkére való kattintással kezdődik és a kurzust regisztráció után a kosárba tétellel folytatódik, majd a 
 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 A Szolgáltató a Felhasználót azonnal tájékoztatja a visszaigazolásról.
 

5.3. A szerződés létrejötte

 A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 
 

5.4. A szerződés iktatása

 A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
 

5.5. Számla

 A Szolgáltató papíralapú számlát állít-e ki és küld meg emailben a vásárlónak 27%-os áfatartalommal a fizetés után 24-48 órán belül.
 

5.6. Fizetés

Bankkártyás fizetés Paypallal: A kényelmes és biztonságos online bankkártyás fizetést a világ legnagyobb nemzetközi bankkártyás fizetési szolgáltatója a Paypal Europe S.á.r.l. nyújtra.

5.7. Szállítás

A  fizetést követően azonnal megjelenik és hozzáférhető a megrendelt kurzus a felahsználó fiókjában

6. Elállási jog

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, mivel a 6.1-es pontban a jogszabályben felsorolt kitételeknek a honlapon felsorolt szolgáltatás megfelel. Ezt a fogyasztó a megrendeléssel tudomásul veszi.  

6.1. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 

Név: Trans-Europe Kft.
Levelezési cím: 1026 Budapest, Torockó u. 4. mfsz. 1.
Telefonszám: +3613920700
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
 
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
  • Bírósági eljárás kezdeményezése,

 

8. Egyéb

8.1. ÁSZF, árak módosítása

 A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
 

8.2. Technikai korlátok

 A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.07.18 14:21 CEST